Scroll Top

Succesiuni

„Moştenirea” înseamnă procedura de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate (care a lăsat moştenirea) către succesorii săi. Acest termen nu include doar bunurile mobile şi imobile pe care le primeşte succesorul, ci şi datoriile pe care le avea defunctul la momentul decesului. Este extrem de important să se înţeleagă că în momentul acceptării moştenirii, succesorul moşteneşte atât activul, cât şi pasivul defunctului. Procedurile de succesiune sunt depuse pentru a soluționa moștenirea unei persoane decedate și a pune moștenitorii legali ai decedatului în posesia legală a patrimoniului. În general, se intâlnesc cazuri simple, care pot fi soluționate rapid, dar sunt și altele care necesită atenția unui avocat.

Echipa noastră de avocaţi Vă poate acorda consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele atât în țară, cât și peste hotare:

– Consultanţă şi asistenţă cu privire la moştenirea legală, testamentară

 – Reprezentarea clientului în procedura partajului succesoral;

 – Vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor şi a claselor de moştenitori;

 – Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor;

 – Liberalităţile: legatul, donaţia, revocarea liberalităţilor excesive;

 – Rezerva succesorală;

 – Autentificarea testamentelor.